ZA13系列介绍:
ZA13系列介绍
产品大类 电源适配器
系列 ZA13系列
型号解析 见表格:ZA13系列型号解析
选型问题 电源适配器/
连接器版本
辅助连接
竞争对手系列
OEM(贴牌)
ZA13系列型号解析:
ZA13系列型号解析
型号 ZA1312NA10
电源适配器/
连接器版本
100 ... 240 V交流输入/ 12V直流输出2 A
辅助连接 电缆即可使用(约1.5 m)带有ALMEMO连接器
选型问题:

ZA13系列选型问题:

1.       电源适配器/连接器版本?

100 ... 240 V交流输入/ 12V直流输出2A

2.       辅助连接?

电缆即可使用(约1.5 m)带有ALMEMO连接器

该系列图片: